DIN-PWS60 là bộ cấp nguồn cho hệ thống Crestron bao gồm bộ xử lý trung tâm và các thiết bị Cresnet khác .