Mobile Room Control App

A mobile app for Apple® iPhone® and iPad® devices that allows you to control a smart room directly from your mobile device. Enabling mobile room control is as easy as connecting to a TSW‑60 series touch screen in the room over Bluetooth® communications, authenticating against the touch screen via a QR code, and receiving mobile‑optimized controls on your smart device.

CRESTRON-ONE là ứng dụng di động dành cho các thiết bị Apple® iPhone® và iPad® cho phép bạn điều khiển một căn phòng thông minh trực tiếp từ thiết bị di động của mình.

ạn có thể điều khiển phòng dễ dàng như kết nối với màn hình cảm ứng dòng TSW ‑ 60 trong phòng qua kết nối Bluetooth®, xác thực với màn hình cảm ứng qua mã QR và nhận các điều khiển được tối ưu hóa cho thiết bị di động trên thiết bị thông minh của bạn.

This site uses cookies to enhance your web site experience. By continuing to browse, you consent to our use of cookies.